Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

dla serwisu www.stop-szarej-strefie.pl 

Imperial Tobacco Polska S.A przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających www.stop-szarej-strefie.pl  zwaną dalej Serwisem. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przedstawia informacje na temat Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych i odnosi się do osób odwiedzających nasz Serwis. 

 1. Administrator Danych osobowych :

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Przemysłowa 1, Jankowice dalej także ITPL, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026888, z kapitałem zakładowym w wysokości 49.831.620 zł; NIP: 779-00-48-618; REGON: 630182683.

 1. Dane osobowe.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu ich przetwarzania. Dane osobowe są zbieranie i przetwarzane przez Administratora na zasadach zdefiniowanych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. ITPL bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych, zachowując Dane osobowe w poufności oraz zabezpieczając je przed niepowołanym dostępem do nich osób trzecich, na zasadach wskazanych w powyższych aktach prawnych.

 1. Pełnomocnik ds. danych osobowych.

 

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z ITPL, w szczególności z powołanym w naszych firmach Pełnomocnikiem ds. danych osobowych bezpośredni kontakt pod adresem e – mail ochrona.danych@pl.imptob.com.

 

 1. Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości.

 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.     

 

 

 

                                                                                                                                   

 1. Jakie są cele i zakres przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez ITPL:

 1.  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ITPL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu rejestrowania aktywności, w tym danych osobowych Użytkownika w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 1. Przetwarzanie danych – formularze kontaktowe.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu kontaktu i obsługi Pani/Pana zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ITPL (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu obsługi zgłoszenia;
 2. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ITPL – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ITPL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu ITPL obrony swych praw.

 

 1. Informacja o Państwa prawach.

Dane osobowe podawane są przez Użytkownika na zasadzie dobrowolności w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Posiadają Państwo prawo do :

                                                                                                                          

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. prawo do uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 7. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.

 

Żądanie dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą można zgłosić drogą elektroniczną na adres ochrona.danych@pl.imptob.com,jak i pisemnie na adres ITPL. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Okres przetwarzania.
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania (w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem). Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 2. Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
  1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom z grupy Imperial Brands, o ile będzie to konieczne i zgodne z przepisami prawa. ITPL oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych Użytkowników, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami ITPL oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Przekazywanie danych poza EOG.

 

Administrator przekazuje Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 1. Pliki cookies i narzędzia analityczne.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, nazwę ciasteczka, jego wartość, czas po którym ciasteczko wygasa i powinno zostać usunięte przez przeglądarkę wykorzystywaną przez Użytkownika.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w  celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 

 1. pliki służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub dłużej. Są to pliki o nazwach:„cookie_notice_accepted” – wyłączający wyświetlanie komunikatu o stosowaniu plików cookies;
 2. pliki służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych. Są to pliki cookies o nazwach „ga”, wykorzystywane w narzędziach Google Analytics przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 

W ramach Serwisu stosowane są w szczególności dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. ITPL zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Poniżej linki podstawowych przeglądarek, celem zmienienia ustawień plików cookies:

 

 1. WINDOWS INTERNET EXPLORER 11 – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings;
 2. GOOGLE CHROME – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582;
 3. MOZILLA FIREFOX – http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
 4. OPERA – http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/;
 5. APPLE SAFARI – http://www.apple.com/support/safari/.

 

 

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Serwisu. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).Użytkownik może w dowolnym momencie    zdecydować o ich usunięciu plików cookies, przy czym prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, iż skutkować to może brakiem możliwości przeglądania do Serwisu.

 

 W momencie odwiedzenia naszego Serwisu gromadzimy informacje techniczne, w tym adres IP urządzenia końcowego, z którego Użytkownik łączy się z Internetem, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i platformę. Adres IP (Protokołu Internetowego) Użytkownika ITPL wykorzystuje także w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem oraz administrowania naszą Stroną.

 

Google Analytics – Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

 1. Brak profilowania.

 

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

 1. Linki do innych serwisów.

 

Niniejszy Serwis  może zawierać linki do innych stron i zasobów internetowych. Administrator nie odpowiada za dostępność takich stron i zasobów ani nie popiera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na tych stronach lub pośród tych zasobów. Transakcje realizowane pomiędzy użytkownikiem, a osobą trzecią mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a daną osobą trzecią i ITPL nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu. Z uwagi na fakt, że ITPL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępności wspomnianych zasobów zewnętrznych ani ich treści, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania ze wspomnianych stron oraz ich Polityką prywatności, ponieważ zasady tam obowiązujące mogą odbiegać od naszych zasad. Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące linków zewnętrznych do administratora danej strony lub Webmastera .

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w Serwisie. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.