Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU  WWW.STOP-SZAREJ-STREFIE.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Definicje
 • Regulamin – niniejszy „Regulamin” określający ogólne zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.stop-szarej-strefie.pl, w tym w szczególności wszelkich wgranych danych i usług dostarczonych Użytkownikowi oraz zasady ochrony prywatności Użytkowników tej strony oraz politykę cookies.
 • www.stop-szarej-strefie.pl – strona internetowa zwana zamiennie Serwisem,
 • Administrator www.stop-szarej-strefie.pl - Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Przemysłowa 1, Jankowice dalej także ITPL, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026888, z kapitałem zakładowym w wysokości 49.831.620 zł; NIP: 779-00-48-618; REGON: 630182683.
 • „my”, nasz” lub też „nas” – odnoszą się  i oznaczają Imperial Tobacco Polska S.A;
 • Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę www.stop-szarej-strefie.pl
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. ITPL przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 • Korzystanie z Serwisu – każda aktywność Użytkownika w Serwisie.
 • Zablokowanie dostępu – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania ze strony www.stop-szarej-strefie.pl
 • Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy  dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Serwis  został przygotowany przez Administratora jako serwis wyłącznie informacyjny, a Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów, bowiem sprzedaż produktów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto Serwis nie jest prowadzony w celach marketingowych oraz reklamowych.
 2. W przypadku gdy, w Serwisie umieszczone będą będę dodatkowe Usługi wówczas zasady i warunki świadczenia każdej z Usług  realizowanych w ramach strony www.stop-szarej-strefie.pl będą określały dodatkowe regulaminy w zakresie każdej z Usług.
 3. Użytkownik strony www.stop-szarej-strefie.pl – jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych  zarówno w Regulaminie jak i regulaminach dotyczących warunków korzystania z Usług zdefiniowanych w pkt.3 powyżej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
 4. Korzystanie ze strony www.stop-szarej-strefie.pl jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Wszelkie materiały i treści udostępnianie Użytkownikom na stronie www.stop-szarej-strefie.pl są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, a także innymi przepisami prawa. Prawa te przynależą ITPL lub podmiotom, z którymi ITPL zawarła odpowiednie umowy. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, ITPL niniejszym zezwala Użytkownikowi na przeglądanie strony www.stop-szarej-strefie.pl i drukowanie lub zapisywanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową,pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni w wydrukach lub plikach informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez ITPL lub inny uprawniony podmiot. Zabrania się w całości czy też we fragmentach kopiowania, fotokopiowania, powielania, wyświetlania lub przekazywania, zamieszczania w Internecie - bez względu na formę i sposób- treści i materiałów umieszczonych na stronie www.stop-szarej-strefie.pl.Użytkownicy zobowiązują się w żaden sposób i na żadnym nośniku nie dokonywać żadnych zmian, nie rozpowszechniać oraz nie upowszechniać, nie sprzedawać, nie dystrybuować, nie przesyłać, nie udostępniać w systemach i w systemach informatycznych oraz teleinformatycznych  żadnych treści i materiałów zawartych na stronie www.stop-szarej-strefie.pl oraz materiałów i treści po zachowaniu ich do osobistego użytku. Sprawy nie uregulowane w niniejszej części Regulaminu objęte są odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.631, z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do wszystkich prawnie chronionych i stanowiących wyłączną własność ITPL lub innych osób lub firm, znaków towarowych umieszczonych w Serwisie  Użytkownik nie może w żaden sposób z nich korzystać i nie prezentować znaków towarowych bez uzyskania pisemnej zgody ich właściciela.

W ramach prowadzonej polityki ITPL bezzwłocznie reaguje w przypadku roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej. Jeżeli Użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tej sprawy listownie na adres Administratora lub poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie zgłoszone przypadki rzekomego naruszenia zostaną zbadane.

 

UMIESZCZANIE W SERWISIE TREŚCI I UTWORÓW.

Użytkownik może zamieszczać w Formularzu Serwisu REAGUJ treści wiadomości oraz zdjęcia  pod warunkiem, że są zgodne z postanowieniami Regulaminu oraz że:

 • Użytkownikowi przysługują prawa i zgody niezbędne do ich rozpowszechniania, w szczególności majątkowe prawa autorskie i prawa do użycia wizerunku.
 • są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a ich zamieszczenie nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, zaś udzielenie przez Użytkownika zgody na ich wykorzystanie nie wymaga dodatkowej zgody osób trzecich.
 • Użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne rozpowszechnienie przez ITPL w sieci Internet, w tym w Serwisie, a także udziela ITPL nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z przedmiotowych utworów w dowolny sposób, w tym w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania do pamięci komputera, a także w zakresie tłumaczenia, przystosowania, lub jakichkolwiek innych zmian związanych z ich wykorzystaniem.
 • ITPL może moderować lub modyfikować treści zamieszczane przez Użytkownika.
 1. ITPL może odmówić rozpowszechnienia, usunąć lub zablokować dostęp do publikowanych przez Użytkownika treści i utworów jeśli poweźmie urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informację lub też stwierdzi, że naruszają one zapisy Regulaminu lub przepisy prawa, albo że są one przedmiotem roszczeń osób trzecich, stając się przedmiotem postępowania przed organami ścigania, postępowania sądowego lub administracyjnego.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w tym wszelkie koszty z włączeniem kosztów obrony praw w odniesieniu do zamieszczonej treści lub utworu , w tym ich zgodności z prawdą, rzetelności i oryginalności.

 

LINKI DO INNYCH WWW.

Niniejsza Strona może zawierać/zawiera linki do innych stron i zasobów internetowych. Administrator nie odpowiada za dostępność takich stron i zasobów ani nie popiera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na tych stronach lub pośród tych zasobów. Transakcje realizowane pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a daną osobą trzecią i ITPL nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu. Z uwagi na fakt, że ITPL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępności wspomnianych zasobów zewnętrznych ani ich treści, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania ze wspomnianych stron, ponieważ zasady tam obowiązujące mogą odbiegać od naszych zasad. Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące linków zewnętrznych do administratora danej strony lub Webmastera.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI STRON.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa oraz do poszanowania norm społecznych, zasad etykiety, dobrego obyczaju, dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a w szczególności do nie zamieszczania:
 • Treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych.
 • Treści bezprawnych, propagujących lub umożliwiających naruszanie prawa, Regulaminu lub norm społecznych, w tym szczególnie dokonywanie nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych lub adresowych i rozsyłaniu spamu.
 • Treści mających na celu agitację polityczną, religijną lub światopoglądową.
 • Treści szerzących dyskryminację przemoc lub nienawiść na tle narodowościowym, światopoglądowym, religijnym, społecznym, rasowym, ze względu na płeć itp.
 • Treści i materiałów o charakterze marketingowym, reklamowym bądź stanowiących oferty handlowe.
 • Linków pozycjonujących.
 • Informacji dyskredytujących ITPL lub innych przedsiębiorców i/lub towarów/usług.
 • Treści nie mających związku z tematyką serwisu.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nie zakłócający prawidłowej pracy infrastruktury informatycznej i technicznej Serwisu oraz współpracujących z nim partnerów i kooperantów.
 2. ITPL nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług, w szczególności za naruszenia praw autorskich i dóbr osób trzecich.
 • Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu bądź jego działaniami niezgodnymi z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.
 • Skutki wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem świadczonych w nim usług, publikowanych przez Użytkowników oraz ITPL, a także za ich prawdziwość i przydatność.
 • Treści, dane i materiały zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 • Szkody wynikające z trudności z dostępem do danych lub z utraty danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, uszkodzenia lub zniszczenia danych bądź infrastruktury informatycznej lub technicznej przez osoby trzecie, a także za skutki zaprzestania świadczenia Usług.
 • Niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu niezależne i niezawinione przez ITPL, w szczególności za trudności spowodowane przez podmioty i osoby trzecie (np. świadczące usługi hostingowe). ITPL zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępnie do Serwisu lub Usług, np. z przyczyn technicznych.
 • ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 • jakichkolwiek szkody powstałej w związku z lub na skutek korzystania lub dostępu względnie niemożliwości korzystania z jakikolwiek materiałów zawartych na stronie www.stop-szarej-strefie.pl lub spowodowanych w szczególności awarią w tym łącza, błędem, zaniechaniem, zakłóceniem, usterką, opóźnieniem transmisji, wirusem komputerowym .
 • Szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez niezależne, nieumyślne i niezawinione przez ITPL przyczyny, w szczególności przez siłę wyższą.
 1. ITPL zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 2. ITPL informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji ITPL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
 3. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże ITPL, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.
 4. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczonych Usług należy zgłaszać Administratorowi niezwłocznie poprzez Formularz REAGUJ lub listownie na adres Administratora.
 6. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.
 7. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8.  Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wchodząc na Stronę, Użytkownik akceptuje poniższy Regulamin. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, prosimy nie korzystać z tej Strony. ITPL zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania postanowień niniejszego Regulaminu wedle swego wyłącznego uznania w dowolnym terminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie publikowana na stronie www.stop-szarej-strefie.plw postaci dokumentu PDF. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu oznacza zgodę na każdorazową zmianę jego treści. Brak akceptacji zmian w treści Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania z Usług Serwisu. Użytkownik powinien w takim wypadku zaprzestać korzystania z Usług.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważny, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Uwagi na temat Regulaminu, Usług i funkcjonowania Serwisu można zgłaszać listownie na adres Administratora lub za pomocą Formularza REAGUJ.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a Użytkownicy strony www.stop-szarej-strefie.plkorzystając z cytowanej wyżej strony, poddają się właściwości sądów powszechnych w Poznaniu.

17/07/2019